Despre noi

Istoria CNR Cigre

Creșterea cererii de energie electrică atât în sectorul public cât și în industrie și transporturi a condus la începutul secolului XX la punerea în funcțiune a unor centrale electrice (Centrala Diesel electrică București  – Filaret – 1908), a primei linii electrice aeriene de 55 kV (1916), a primei linii de cale ferată electrificată de 58 km (1913).

La sfârșitul primului război mondial principalele localități  mari dispuneau de centrale electrice proprii care funcționau izolat utilizând cărbuni,  petrol,  gaze naturale. Din păcate nu existau reglementări legiferate privind dezvoltarea sectorului electroenergetic iar corpul tehnic care se preocupa cu alimentarea consumatorilor cu energie electrică era format în principal din puțini ingineri, pregătiți în școli superioare din vestul Europei.

Începând  cu  deceniul  al  treilea  al  secolului  XX,  apar  primele  planuri  de  electrificare a României (1921) și de realizare a unui Sistem Energetic Național  (1938) inițiate de inginerul Dumitru Leonida.  De  asemenea  se  pun  în  funcțiune noi centrale  electrice  și  se realizează primele interconexiuni zonale prin liniile electrice aeriene de 60kV (1923) și 110kV (1930) cu stațiile electrice aferente. 

Personalitățile din domeniul energiei electrice ale vremii (Constantin Bușila, prof. Constantin Budeanu, prof.  I.S.  Gheorghiu) au participat la definirea Politicii energetice a României și sau  implicat  în  înființarea  din  26  iunie  1926  a  Institutului National  Român pentru  Studiul Amenajării  și  Folosirii  Surselor  de  Energie  –  IRE,  având  ca  scop promovarea  intereselor membrilor  săi  în  relațiile  cu  autoritățile  publice,  societatea civilă, cu  asociațiile  similare  din țară și străinătate, cu diferitele instituții care au preocupări în domeniul energiei. IRE apăra drepturile  individuale  și  de  opinie  ale membrilor  săi, conform  Codului  IRE  de  Etică Profesională, prin grija Consiliul de Etică și Onoare al IRE.

IRE a fost, de la înființare, partenerul autorităților publice și al industriei energiei în discutarea și  promovarea  reformei  sectorului,  precum  și  în  apărarea  intereselor României  în  acest domeniu,  în  plan  internațional.  În  deceniul  care  a urmat după înființare  bazându-se  pe experiența proprie și  pe activitatea editorială a asociației IRE au fost legiferate un sistem de norme  juridice și tehnice printre cele mai avansate din Europa, au fost construite instituții perfect compatibile cu organizațiile administrative, profesionale și patronale internaționale, a fost  dezvoltată  o  politică  coerentă  și  eficientă  de  electrificare, prin  valorificarea  variatelor surse de energie disponibile.

În  anul  1926 IRE se afiliază la CIGRE, activând în acest for prin Comitetul Naţional Român (CNR) pentru CIGRE şi participând activ la conferinţe prin membrii săi. 

Primul Președinte al CNR CIGRE a fost ing. Constantin Bușila, și a deținut această funcție în perioada 1926 – 1939. 

În anul 1939 CNR  –  CIGRE și-a întrerupt activitatea din cauza războiului până în anul 1948 când începe din nou activitatea sub președenția profesorului Constantin Budeanu.

Profesorul Budeanu a fost Președintele CNR CIGRE în perioada 1948  –  1958.  În perioada 1958 – 1962 ing. Călin Mihăileanu a fost Secretar la CNR CIGRE. 

Din  1960  până  în  anul  1972  Adrian  Georgescu  a  fost  Președintele  CNR  CIGRE, ca reprezentant al MEE.

Din  anul  1962  până la  întreruperea  legăturii cu  Asociația  CIGRE,  ISPE  a  avut sarcina din partea  MEE  să  asigure  secretariatul  CIGRE,  secretar  fiind  domnul  ing.  Liviu Groza în perioada 1962 – 1974.

Din 1976 ing.  Dumitru Popescu a devenit Președintele CNR CIGRE până în  anul 1988 când comitetul și-a încetat activitatea din cauza că nu s-au achitat cotizațiile conform cu obligațiile statutare.

O întrerupere a activității CNR-Cigre a avut loc între 1988-1990, impusă de limitări severe economice și politice puse în aplicare în ultimii ani de existență a regimului comunist.

CNR  a  fost  recreat  în  1991,  cu  o  nouă  structură  care  să  corespundă  cadrului democratic rezultat  în  urma  revoluţiei  din  1989  şi participarea românească la  CIGRE  a fost  reluată  în 1992 cu Sesiunea 34.

În anul 1991 și-a început din nou activitatea CNR CIGRE,  dr. ing.  Călin Mihăileanu fiind ales Președinte. Astfel, Călin Mihăileanu a fost Președinte în perioada 1991 – 2000.
În perioada 2000 – 2010 Președinte a fost Prof. dr. ing. Dorin Cristescu.
În perioada 1996 – 2010 Secretatul CNR CIGRE a fost ing. Dr. Ing. Sorin Pispiris.

Astazi  activitatea   CNR  este  susţinută  de  către  Asociaţia  Comitetul  Naţional  Român al CIGRE  fondată  în  2006.Membrii  fondatori  au  fost:  Prof.dr.ing.  Dorin  Cristescu primul presedinte  al  Asociatiei,  dr.  Ing.  Constantin Moldoveanu, ing.  Constantin  Radu, dr.ing.  Ion Viziteu, Dr. Ing. Stelian Gal, dr.  Ing. Traian Făgărăşan, dr. Ing. Ilie Ardelean, dr. Ing. Nicolae Chiosa, dr. Ing. Ciprian Diaconu, dr. Ing. Gheorghe Bălan, dr. Ing. Florin Bălaşiu, prof. dr. ing. Sorin Coatu, dr. Ing. Jean Constantinescu,  Prof. dr. Ing. Mircea Eremia,  Prof. Dr. Ing. Gheorghe Ştefan, Prof. Dr. Ing. Ion Lungu, Prof. dr. Ing. Petru Notingher, ing. Mihail Nestor , dr. Ing. Anca Popescu, ing.Vasile Ştefănescu Zacheu, dr. Ing. Dan Zlatanovoci, dr. ing. Sorin Pispiris, ing. Ion Nedelcu, dr. ing. Calin Mihăileanu.

An  Membrii colectivi 1 Membrii colectivi 2 Membrii individuali
2006 17 2 65
2007 17 2 65
2008 17 2 64
2009 17 1 64
2010 17 1 109
2011 32 1 159
2012 34 1 179
2013 36 1 187
2014 41 1 206

Din anul 2010 Președinte la CNRE CIGRE a fost ales dr. ing. Ciprian Diaconu, de la CNTEE Transelectrica SA, Vicepreședinte dr.  ing.  Constantin Moldoveanu de la SC Nova Industrial SA, iar secretar dr. ing. Ioan Hațegan, de la CNTEE Transelectrica SA.

În anii care au urmat CNR CIGRE a atras în rândurile sale majoritatea experţilor  din domeniu si au atras toţi jucătorii importanţi din ţară în domeniul reţelelor de înaltă tensiune.

Activităţile  ştiinţifice  organizate  s-au  desfăşurat  cu  o  largă  audienţă  şi  au  fost  urmărite cu interes de membrii CIGRE dar şi de alţi specialişti. A crescut colaborarea cu învăţământul universitar  de  specialitate  prin  organizarea  de  mese  rotunde  comune  şi prin  stimularea studenţilor  în  scopul  participării  la  activităţile  CIGRE,  acces  la  revista ELECTRA  gratuit pentru 40 de studenţi din 5 centre universitare, gratuitate la acces în conferinţe, posibilitatea creşterii nivelului prin contact direct cu specialiştii.

Dezvoltarea  activităţii  se  observă  prin  numărul  mare  de  conferinţe  şi  activităţi specifice organizate , creşterea numărului de membrii după 2010.

De remarcat sunt cele doua conferinte internationale organizate de CNR-CIGRE si anume in anii impari „International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance – CMDM: Modern Management Technology” (2011, 2013)” , iar in anii pari „CIGRÉ Regional South-East  European  Conference  –  RSEEC:  Innovation  for  efficient  and effective management, solutions for power systems of the future” (2012, 2014).

De la înființare până în prezent  au avut loc 45 Conferințe CIGRE. Participarea României la aceste  conferințe  a  fost  activă  fiind  orientată  spre  tematicile  Comitetelor  de  Studii ce dezbăteau subiecte cu care se confrunta sectorul energetic românesc.

Specialiștii români au activat ca membrii în CS și s-au implicat în grupele de lucru ale acestor CS și în elaborarea și publicarea unor documente tehnice.

În continuare se realizează o sumară trecere în revistă a principalelor activități desfășurate de membrii CIGRE  (colectivi și individuali).  Trebuie subliniat că în perioada 1956  –  1988 se punea  un  accent  deosebit  pe  activitatea  membrilor  colectivi (întreprinderi  și instituții aparținând MEE și Universităților).